tisdag 3 april 2018

Möte i Lindbergs föräldraförening  20/3  2018 
Närvarande: Sofie Karlsson, Sara Abrahamsson, Lillemor Johansson, Åsa Ekwall, Josefin Möller, Pelle Eriksson, Josefin Johansson, Carola Bengtsson, Monica Nilsson, Hans Hansen. 
1. Öppnande av mötet. Ordföranden öppnade dagens möte. 
2. Val av två justerare. Lillemor och Åsa valdes till protokolljusterare. 
3. Godkännande av föredragningslistan. Listan godkändes av mötet. 
4. Föregående protokoll. Pelle läste igenom föregående protokoll från möte med skolan och det lades till handlingarna. 
5. Skolgården. Det har inkommit förslag om att få storschack, gungbräda, linjering av löparbanor och basketplan från årskurs 4-6. De yngre önskade siffer/bokstavsorm, kingplaner, kompisgunga mm. Vi forskar vidare på möjlig materialhjälp och försöker få till en arbetsdag framöver när skolgården är sopad fri från grus. 
6. Inköp av bollar etc. Vi frågade rektorerna hur lagret av rastmaterial såg ut. Det meddelades att det finns en hel del kvar sedan höstens inköp men återkommer med eventuell komplettering. 
7. Fotbollsmålen bakom idrottshallen. Vi har hört att bollplanen bakom idrottshallen ibland är upptagen av gymnastiklektioner och därför inte tillgänglig för de elever som har rast. Enligt rektor så har det endast hänt ett fåtal gånger och ska helst inte ske igen. 
8. Påskbakelse. Vi berättade om vårt påskbakelseprojekt för rektorerna. Det innebär att föräldrar bakar rulltårtor som serveras som bakelser på skärtorsdagen.  
9. Föreläsningar. Vi redogjorde för våra tankar kring planeringen av föreläsning, Åsa talade kortfattat om upplägget som hon varit på rörande etik, moral och värdegrundstänkande. Rektorerna ställde sig positiva till temat och berättade samtidigt att dom varit ute i klasserna och pratat om vem som gör vad och var dom ska vända sig i olika situationer. Intresset från eleverna var stort. 
10. Rutiner vid frånvaro. Åsa uppmärksammade skolan på att kolla så att rutinerna vid rapporteringen av frånvaro följs. 
11. Behöriga lärare i Lindbergs skola. Som många uppmärksammat så har SVT rapporterat om att Lindbergs skola har lägst andel behöriga lärare i kommunen. Carola sa att undersökningen gällde förra läsåret men menade på att siffrorna inte speglade verkligheten. Behörigheten bland lärarna på skolan har varit, och är väldigt hög. För närvarande är det endast en lärare som inte är behörig i dom teoretiska ämnena på skolan. 
12. Trivselledarutbildningen. Vi ifrågasatte hur Trivselledarutbild-ningen styrdes upp beträffande mat, transporter och framförhållning på information. Vi bad rektorerna kolla upp detta så det blir lättare för vårdnadshavarna att planera dagen för barnen och sig själva. 
13. Skolan informerar. Lindbergs skola har gått med i projektet ÄDK, Ämnes Didaktiskt Kollegium. Det är ett samarbete med Göteborgs Universitet och det ingår bland annat att arbeta mer öppet mellan klasser och skolor. 
I F-3 jobbas det med "Läslyftet" som bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att utveckla kvaliteten i undervisningen. 
F-klassen kommer från och med hösten att tillhöra grundskolan med allt vad det innebär. 
Till hösten ändras stadiumindelningen i hela landet. Detta för att styra upp antal lektionstimmar i varje stadium, allt för att underlätta byte av skola över kommungränserna för eleverna. 
Det är viktigt att föräldrarna följer rutinerna vid lämning och hämtning av barn på fritids. 
14. Övriga frågor. Läxhjälpen: Läxhjälpen har slutat tidigare än utsatt tid och elever har fått stå ute och vänta på att bli hämtade. Rektorerna tar detta vidare till berörda lärare. 
Det kommer många elever till matsalen vid 10.45 på torsdagar och det blir stökigt. Kanske går det att justera schemat för någon klass för att få ett jämnare flöde av elever i matsalen? 
När årskurs 8 var på besök hos ungdomsmottagningen i människobyn så hade eleverna olika val att ordna middagen på. Önskemål har inkommit på att endast skolmat ska kunna väljas. Detta för att kunna ha koll på gruppen under skoltid samt att minska grupptryckets påverkan på eleverna. 
Skolavslutning. Då det i år är färre elever på skolan och spårindelningen är borta så kan avslutningen komma att utformas på annorlunda sätt jämfört med tidigare år. Skolan berättade att det inte var bestämt hur ännu. Vi pratade om olika alternativ. Föräldraföreningens styrelse förordade tre avslutningar, F-3, 4-6 och 7-9. Rektorerna tog med sig vår ståndpunkt till samtalet med lärarna. 
Frågan om att åka senare buss hem har kommit upp igen. Från skolans sida är det okej att åka en senare buss. 
15. Nästa möte. Nästa möte med skolan hålls 8/5 klockan 17.00. 
16. Mötet avslutas. Pelle tackade för ett smidigt och snabbt möte trots många punkter. 
 
Sekreterare                  Justerare 
 
Hans Hansen                Åsa Ekwall                  Lillemor Johansson  
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar