torsdag 23 augusti 2018


Möte i Lindbergs föräldraförening  16/8  2018

Närvarande: Carolina Kvarnström, Pelle Eriksson, Åsa Ekwall, Sara Abrahamsson, Hans Hansen.

1. Öppnande av mötet. Pelle öppnade mötet.

2. Val av två justerare. Vi valde Sara och Carolina till justerare.

3. Godkännande av föredragningslistan. Vi beslutade att lägga till punkten 6a som heter "Skoltider"

4. Föregående protokoll. Vi tog en titt på föregående protokoll och konstaterade att allt var som det skulle.

5. Ekonomi. Sara redogjorde föreningens ekonomi. Den är alltjämt god och vi har endast ett par små utgifter som inte är betalda.

6. Medlemsavgift. Vi pratade om hur vi ska nå ut till hemmen med information om Föräldraföreningen inför läsårsstarten. Vi ska se till att alla elever får med sig en lapp hem. F-klassen får lappen i böckerna som föreningen står för. Vi ska försöka få med vår nya logo på utskicken. Medlemsavgiften är från i år 130 kr per familj.

6a. Skoltider. Vi samtalade om det kommande läsårets skoltider. Efter en del frågor och funderingar så bestämdes att vi tar upp detta med rektorer vid nästa möte.

7. Skolgården. Vi återupptog samtalet om uppfräschande av skolgården. Förslaget om att lägga ut en intresseanmälan bland föräldrar för att driva projektet togs upp. Sara lägger ut på Facebook och blogg. Vi inväntar resultatet. Carolina och Åsa ansöker om medel.

8. Personal. I slutet av sommarlovet har skolan på bloggar samt mailat ut information till vårdnadshavarna beträffande nyheter inför skolstarten. Flera har uppmärksammat lärarbyten under sommarlovet och undrar varför. Vi har även hört elever som kommer att få många olika lärare under veckan, hade detta inte gått att lösa på ett annat sätt? Vi frågar skolan vid nästa möte.

9. Kråkeböcker. Vi har tidigare bestämt att elever i F-klassen ska få var sin Kråkebok. Åsa står för inköp och ordnar så allt fungerar.

10. Föreläsning. Vi behöver gemensamt ta tag i att hitta lämpliga förslag på föreläsare då tidigare alternativ inte varit genomförbara.

11. Övriga frågor. Det har klagats på bristen på återkoppling från rektorer. Vi för det vidare.

Åsa tog upp vårens fråga till övriga skolors föräldraföreningar. Förslaget kom upp eventuellt bjuda in två från varje skola för ett möte där vi kan diskutera gemensamma spörsmål. Pelle tog på sig att ta kontakt.

Klädförrådet. Förrådet ska tömmas i början av läsåret, Carolina kollar vart kläderna ska lämnas.

Frånvaro. Hur hanteras den giltiga frånvaron? Hur hanteras frånvaroanmälan som vårdnadshavarna får på mail och ska godkänna? Vi försöker få svar av skolan vid nästa möte.

12. Nästa möte. Nästa möte hålls med skolan den 28/8 kl 17.00 Därefter har vi ett möte den 26/9 kl 18 hos Josefin Möller.

13. Mötet avslutas. Ordföranden tackade för visat intresse, tackade för gästfriheten hos Carolina och avslutade därefter mötet.

Sekreterare                  Justerare

 

Hans Hansen                Sara Abrahamsson              Carolina Kvarnström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar