måndag 3 december 2018

Möte i Lindbergs föräldraförening  14/11  2018 
Närvarande: Sofie Karlsson, Carolina Kvarnström, Lillemor Johansson, Åsa Ekwall, Josefin Johansson, Pelle Eriksson, Josefine Möller, Hans Hansen. 
1. Öppnande av mötet. Ordförande öppnade kvällens möte. 
2. Val av justerare. Sofie och Josefin valdes till att justera protokollet. 
3. Godkännande av föredragningslistan. Mötet hade inga invändningar och listan godkändes utan ändringar. 
4. Föregående protokoll. Pelle gick igenom föregående protokoll som lades till handlingarna utan vidare åtgärd. 
5. Ekonomi. Föreningen har fått in medlemsavgifter från ca 100 familjer, vilket vi tycker är glädjande. Kassan är fortfarande god. En del inköp av rastaktiviteter har gjorts. Vi har även fått frågan om att ersätta fritidsledarmedhjälpare. Vi avstår då vi inte har kontanter. 
6. Rastvakter. Vi talade åter om seniorer som stöd på raster. Vi inväntar svar från skolan. Förslaget om att låta frivilliga elever i årskurs 9 vara kompletterande rastvakter diskuterades. Det kanske kan göra klyftan mellan låg och högstadiet mindre och de yngre eleverna kanske känner sig mer bekväma gentemot de äldre. 
7. Skolgården. Gensvaret från föräldrarna har varit i det närmsta obefintligt. Då vi i styrelsen är eniga om att eleverna behöver en uppfräschning av skolgården så går vi in i Plan-B. Det arbetet startar efter att julgransplundringen är överstökad. 
8. Skolmaten. Vi hade en lång diskussion om hur vi ska få fler elever att äta mer i matsalen och bland annat inte ha förutfattade åsikter om vad som serveras. Vi har haft uppe detta många gånger tidigare och verkar inte komma längre i denna fråga själva. Vi kommer försöka att få till ett möte med föräldraföreningarna i kommunens övriga  skolor och där samtala om hur andra skolor har det. Kanske kan vi lära av varandra och eventuellt hitta saker att förbättra. 
9. Schema. De första reaktionerna efter schemaändringen under höstlovet har kommit. Korta raster och massiva lektionsblock är något som vi hört. Vi ser hur de närmsta veckorna ter sig och återkommer i frågan när allt har satt sig. 
10. Föreläsning. Jobbet går vidare med att leta föreläsare i värdegrundsämnet. Fortfarande aktuellt med att rikta fokus på vårt bemötande mot varandra. 
11. Julmusten. Det närmar sig julbuffé i matsalen och Föräldraföreningens julmustservering. Josefin kontaktar köket för att få rätt datum. Sofie håller i inköp och planering. Vi lägger ut på Facebook om hjälp från övriga vuxna. 
12. Övriga frågor. Finns det tvålärarsystem i Lindberg? Tveksamhet råder i frågan.  
Ska vi annonsera ut våra möten med skolan? Vi sa att en blänkare ska läggas ut på Facebook veckan innan. 
13. Nästa möte. Nästa möte hålls 9 Januari kl 18.00 hos Josefine. 
14. Mötet avslutas. Pelle klubbade mötet avslutat. 
 
Sekreterare               Justerare 
 
Hans Hansen             Sofie Karlsson      Josefin Johansson 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar