lördag 20 oktober 2018

Möte i Lindbergs föräldraförening  26/9  2018
Närvarande: Carolina Kvarnström, Lillemor Johansson, Åsa Ekwall, Sara Abrahamsson, Sofie Karlsson, Pelle Eriksson, Josefin Johansson, Hans Hansen.
1. Öppnande av mötet. Ordförande öppnade mötet.
2. Val av två justerare. Lillemor och Carolina valdes till justerare.
3. Godkännande av föredragningslistan. Kvällens föredragningslista föll mötet i smaken och godkändes utan protester.
4. Föregående protokoll. Pelle läste igenom föregående mötesprotokoll, det lämnades utan klagomål.
5. Ekonomi/inköp. Föreningen har fortfarande god ekonomi. Sara gör inköp av rastleksaker. 
6. Utskick medlemsavgift. Anledningen till att lappen inte delats ut är problem att infoga loggan, experthjälp kommer att tillfrågas.
7. Skolgården. Sara redogjorde för det minimala intresset från föräldrar att deltaga i en skolgårdsuppfräschning. Vi samtalade om ifall vi ska fortsätta projektet. Vi inväntar eventuellt intresserade några veckor till och får vi inget gensvar så sjösätter vi plan B, då bildar Åsa, Carolina och Hans projektledningsgrupp.
8. Klädförrådet. Carolina meddelade att hon ordnat med hämtning. Kläderna skänks till Nordisk Östmission.
9. Frånvaroanmälan. Frågan ställdes om hur sen ankomst kommuniceras till eleven. Vi efterfrågar också ett enhetligt agerande vid frånvaroanmälningarna. Tydliga riktlinjer önskas.
10. Föreläsning. Vi gick igenom vilka föreläsare vi hittat. Pelle tar kontakt med föreslagna för mer information. 
11. Julmust. Vi röstade för att åter servera julmust vid julbuffén.
12. Övriga frågor. 
Rastvakt. Vi har hört att nuvarande system med rastvakter inte fungerar tillfredsställande. Vi följer utvecklingen. Kan pensionärer vara en hjälp? Referens till Bua.
IPad. Var tog informationsmötet för nyblivna IPadanvändare vägen? Flera vårdnadshavare efterfrågar mer information.
Maten. Flera gånger har elever kommit till matsalen för att inse att matsedelsmaten varit slut, dom har blivit serverade annan mat. Det är också trångt vissa tider i matsalen, alla får inte plats. Det verkar som om för många klasser går på middagsrast samtidigt eller för tätt.
FF samarbete. Pelle har satt ihop ett brev till övriga föräldraförening-ar i kommunen. Han kontaktar dom i hopp om att ordna ett förutsättningslöst möte för att kanske kunna dra nytta av varandras erfarenheter.
13. Nästa möte. Vi har nästa möte den 23/10 kl 17.00, då tillsammans med skolan.
14. Mötet avslutas. Pelle avslutade mötet.

Sekreterare                  Justerare

Hans Hansen                Lillemor Johansson              Carolina Kvarnströ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar