tisdag 18 september 2018


Möte i Lindbergs föräldraförening  28/8  2018

Närvarande: Pelle Eriksson, Sara Abrahamsson, Åsa Ekwall, Lillemor Johansson, Carolina Kvarnström, Carola Bengtsson, Monica Randelid, Josefin Möller (del av), Hans Hansen.

1. Öppnande av mötet. Ordföranden öppnade mötet.

2. Val av två justerare. Åsa och Sara valdes till protokolljusterare.

3. Godkännande av föredragningslistan. Dagens föredragningslista godkändes utan anmärkningar.

4. Föregående protokoll. Pelle läste igenom föregående protokoll.

5. Nya skoltider. Lindbergs skola har ny starttid detta läsår, 8.00. Tidigare önskemål i ämnet har varit att starta ca 8.15. På grund av busslogistik så blev det 8.00 för att få ett bra körschema för bussarna. I och med en tidigare start av dagen så får eleverna fyllt sin studietid på ett enklare sätt och Åk 9 får även studievägledning under dagtid.

6. Personal. Rekrytering av en ny skolpsykolog har startat då den förre slutat. Vi har även fått tillbaka en lärare efter föräldraledighet.

7. Återkoppling av rektorer. Vi har fått till oss att återkopplingen från rektorer vissa gånger inte varit på topp. Rektorerna lyssnade på våra tankar och åsikter och tar det med sig.

8. Hantering av frånvaro/godkännande av mejl. Vid frånvaromeddelandeutskick i Skola24 ska vårdnadshavaren helst klicka i att denna tagit del av meddelandet. Detta för att det lättare kan följas upp om det behövs vidare åtgärder vid upprepad frånvaro.

9. FF Informerar. Kråkeböcker delas ut till F-klass inför läslovet v 44.

Vi berättade om FFs informationsblad som kommer ut till alla elever.

Klädförrådet kommer att tömmas inom ett par veckor.

Skolgården, vi redogjorde för vår plan med att tillsätta en grupp som håller i det fortsatta arbetet med skolgårdsuppfräschningen.

Vi berättade om vår målsättning att ordna en föreläsning i ämnet "Hur beter vi oss mot varandra?"

Inköp av rastaktivitetsmaterial, vi handlar efterfrågade saker.

10. Skolan informerar. Kommunen kommer hålla en dag med föreläsaren Micke Gunnarsson och hans "Vår bästa tid är nu". Dagtid för alla kommunens elever i årskurs 5, eftermiddag för lärare och en kvällsföreläsning för vårdnadshavare.

I ett gemensamt projekt i kommunen åker två elever och en lärare till Auschwitz för att lära sig mer om nazismens hemskheter och vid hemkomsten hålla föredrag i skolan.

Skolval. Lindbergs skola har blivit utvalda att få deltaga i ett projekt där eleverna i högstadiet ska få fördjupa sig i regeringsvalet. I projektet ingår att eleverna ska få rösta på så realistiskt sätt som möjligt och därmed få lära sig mer om demokratin.

Skolan får fortsatt förfrågningar om att ta emot studiebesök från andra kommuner för att studera Lindbergs sätt att arbeta.

Den 6-7 september ordnas det Barnkarneval på skolan. Det kommer bland annat att tillverkas vimplar, maracas, ansiktsmasker. Försök till att ordna det största "Dansstoppet" och eleverna ska även göra ett Drömträd.

Skolan jobbar vidare med "Tillgänglig Utbildning För Alla".

Inbjudan till föräldramöte kommer snart att skickas ut.

Lindbergs skola har fler specialpedagogstimmar än kommunsnittet vilket ger ett bra stöd för lärarnas arbete med undervisningen.

11. Övriga frågor. Önskemål framkom om tydligare bild på lärarna i skolkatalogen.

Frågan om antalet extra språk kommer återigen upp. Skollagen säger att skolorna måste erbjuda två språk. I lindberg har vi tyska och franska. Vid ett högre elevantal kan det bli aktuellt med att eventuellt utöka med ett tredje språk.

12. Nästa möte. Den 23/10 kl 17.00 håller vi nästa möte med skolan.

13. Mötet avslutas. Ordföranden Pelle tackade och avslutade mötet.

 

 

Sekreterare                  Justerare

 
H

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar