måndag 30 januari 2017


ÅRSMÖTE FÖRÄLDRAFÖRENINGEN LINDBERGS SKOLA 2016-02-08

                    Dagordning Årsmöte Lindbergs skolas föräldrförening 2017


1. Mötets öppnande.

 

2. Val av mötesfunktionärer:

a) Ordförande

b) Sekreterare

c) Protokolljusterare

 

3. Fråga om mötet är behörigen kallat.

 

4. Godkännande av dagordning.

 

5. Föredragning av:

a) Styrelsens verksamhetsberättelse

b) Revisorernas berättelse

 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

7. Fastställande av medlemsavgift.
(har varit 120 kronor/familj)

8. Val av styrelse:
a) Ordförande, mandattid 1 år
b) Styrelseledamöter, mandattid 2 år

9. Val av:
a) två revisorer, mandattid 1 år
b) två revisorsuppleanter

 

10. Val av valberedning:
(tre ledarmöter för ett år varav en är sammankallande)

 

11. Övrig information.

 

12. Övriga frågor.

 

13. Mötet avslutas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar